ส่งท้ายคนเก่า

ส่งท้ายคนเก่า
Nickname
บุ๋ม
Gender
female
Date of Birth
04 Jul 1994
Age
25
Location
พิษณุโลก
Job
นักเรียน
Register Date
25 Feb 2009
Star for Vote
0 / 50
Wallpaper
1 wallpaper
Email
-
Web
advertisement

MESSAGE

harryteem
[ 28 Mar 2009 - 11:55:36 ]

1.ทำห ลัง เที่ ยงคื น


2.จุ ดธู ปไว้ หัว นอ น3ด อก


3.นอ นห ลับต าเเ ล้วตั้ง ส มาธิใ ห้ ดี


4.นึ กถึง ที่ๆ เราจ ะไปเ ปนอัน ดับเ เร ก


5.ก ลั้น หา ยใจ 10 วิน าที


6.จ าก นั้น คุณก็ จ ะ ไป ในที่ ที่คุ ณต้ องก าร


7.เมื่ อคุ ณรู้สึ กว่ ากลิ่ นธูป เริ่ มห ายไ ปให้ม อ ง หาเ เสงสี ขา วเเ ล้วเ ดิน เข้ า ไ ป


8.ถ้ าคุ ณกลั บไปไม่ทั นคุณ จ ะกลับ ไป ไม่ ได้ อี กเ ลยใ ครที่ อ่าน เเ ล้ว คิดดูให้ดีน่ ะถ้ าอยา กจ ะสนุกก้ อ ต้อ ง มีข้ อเเ ลกเปลี่ยนเเล ะนั่นก้ หม ายถึ งชีวิ ตขอ งคุณ เอง นั้ น

เเหละ ได้ มาจ ากคัม ภีร์ เขม รโบรา ณ


คำเตือ น !!


ผู้ใด ที่อ่ านเ เล้วต้อง นำ ไป โพส ต่อ 5ค รั้งไ ม่ งั้น อีก 7วันต่อไป คุณจะมี อัน เ ป็นไปมีเรื่องขอ งการ ถ อ ดวิญญ าณ อ อ ก จาก ร่า งเเ ละ คุณ จะไ ปได้ ทุกที่ ๆต้ องกา ร
harryteem
[ 28 Feb 2009 - 16:35:59 ]

ไม่เห็นสนใจทำเลย...
ส่งท้ายคนเก่า
[ 25 Feb 2009 - 19:56:25 ]

เซ็ง ๆๆๆๆๆๆ เหงา ๆๆๆๆๆๆๆๆ

เมื่อไรจะปิดเทอมสักที

จะได้ผ่านเรื่องวุ่นวายนี้ไปสักที

เซ็ง
Show Wallpaper

Wallpaper Center

Special Wallpaper

Top Search

Top Creator